Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové organizace byly státní reformou přeměněny na příspěvkové a delimitovány na obce. S touto školskou reformou souvisel postupný útlum málotřídních škol a v některých obcích byly tyto školy zrušeny.Naše škola měla v letech 2002 -2005 výjimku z počtu žáků /počet žáků nesplňoval zákonné minimum/ a přímé náklady školy byly dofinancovány zřizovatelem - Obcí Stará Voda. Díky tomu se podařilo překonat toto složité období a školu v obci udržet. Od r. 2005 jsme bez výjimky. V roce 2006 jsou již přímé náklady /mzdy, odvody, učební pomůcky/ plně hrazeny ze státního rozpočtu a tento rok zřizovatel hradí pouze provozní náklady. V období 2006 – 2009 se již počítá s nárůstem počtu žáků. Počet dětí mateřské školy je trvale stoupající. Tento materiál mapuje vývoj počtu žáků v minulosti a hledá další možnosti rozvoje školy.

Vývoj počtu žáků:

Počet žáků naší školy měl v minulosti klesající tendenci

V dvojtřídce - ročníky 1. – 4. vyučovaly 2 učitelky:

 

 

Rok 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96
Žáci 27 21 23 23 19 17

 

 

Od školního roku 1997/1998 - vyučovány 3. ročníky v jednotřídce /1. – 3.tř./:

 

 

Rok 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07
Žáci 10 10 12 13 13 8 7 12 10 10

 

Pokles žáků se podařilo zastavit v roce 2004/2005, na základě demografického vývoje v obci je plánován další nárůst počtu žáků ZŠ. Tabulka  dole zobrazuje celkový počet 6-ti letých dětí v obci k zápisu do 1. třídy, které mají trvalé bydliště v obci Stará Voda a přidružených obcích, bez ohledu, zda nastoupí školní docházku do ZŠ Stará Voda. Výběry byly poskytnuty zřizovatelem z evidence Občané a děti. 

 

Rok 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
Žáků 10 12 7 6 11

 

Počet žáků v jednotřídce ZŠ v letech 2007- 2010:

 

Rok 2007-08 2008-09 2009-10
Počet žáků 12 13 15

Hlavní úkoly rozvoje školy v období 2018 - 2021.

 Materiální oblast

Zkvalitnění materiální oblasti je prováděno na základě dotace EU peníze školám, byly pořízeny nové žákovské lavice, počítače, interaktivní tabule, nábytek pro ZŠ a ŠD. Nábytek do MŠ byl zakoupen z prostředků školy.

Personální oblast:

- stabilizace pracovního kolektivu, udržení plné kvalifikovanosti pedagogů a  zkvalitňování dalším vzděláváním, další profesionalizace zvýšením kompetencí zaměstnanců na chodu školy/ např. úspory energií, hodnocení pracovních výsledků/, udržení dobrých vztahů mezi zaměstnanci. 

Výchovně vzdělávací oblast:

zajištění výuky podle vlastního výchovně vzdělávacího programu.

škola musí být pro děti atraktivní, oblíbeným prostředím, kam docházejí s radostí

učitelé k žákům by měli být vlídní, ale důslední, měli by být pro své žáky partnery

rozvoj počítačové gramotnosti a dalších moderních trendů ve školství

zajištění výuky integrovaných žáků /individuální plán výuky/

příprava žáků na prostředí EU /multikulturní výchova, psychosociální výcvik/

zajištění účelné prevence sociálně patologických jevů

rozvoj ekologické výchovy /třídění odpadu, ochrana přírody/

rozvoj žákovských kompetencí /sebehodnocení, žákovská rada, samostatnost/ 

v případě nedostatku žáků rozšíření výuky na čtyři postupné ročníky, přijetí žáků jiných škol do ŠD

Zájmová činnost /každoročně/:

činnost kroužků /počítačový a dovedných rukou/

vánoční besídka /pěvecké, recitační a dramatické činnosti ZŠ a MŠ/

besídka ke Dni matek

maškarní karneval /soutěže pro děti, tanec/

atletický trojboj, přírodovědné a dopravní soutěž

oslava Dne dětí /soutěží pro děti/

den otevřených dveří školy / ukázky vyučování, prostorů školy, kronika školy/ Spolupráce s veřejností:

udržení dobré spolupráce s rodiči a veřejností /informovanost, účast na brigádách/

další prohloubení spolupráce se zřizovatelem

besídky školy, maškarní karneval, den dětí, den otevřených dveří

spolupráce se sponzory

zkvalitnění činnosti školské rady

stálá aktualizace webových stránek školy

prezentace žákovských prací ve škole a v propagační vitríně

spolupráce s místními médii /Chebský deník, ML listy/

vydávání školského občasníku

 

ZŠ a MŠ Stará Voda má v obci důležité místo a více než stoletou tradici, školskou inspekcí byla její činnost vždy hodnocena nadprůměrně. Rozvoj školy ve Staré Vodě podle výše uvedených oblastí bude možný pouze za předpokladu zapojení všech zaměstnanců školy, tradičně dobré spolupráci se zřizovatelem, který bude nakloněn dalšímu rozvoji školy a také zájmu veřejnosti, která bude se školou spolupracovat